ORGANISATIE & BELEID

ANBI gegevens Abel Tasman Museum (ATM)

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI-instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen nut.

 

Naam: stichting Abel Tasman Museum

RSIN: 805223253

KvK:  41012251

Bank: NL89 RABO 0323 7618 52 tnv Abel Tasman Museum, Lutjegast.

ANBI: het Abel Tasman Museum heeft een 'culturele ANBI-status'.

Donaties en giften: heel belangrijk voor de instandhouding van het Abel Tasman Museum. Vanwege de ANBI-status van het museum zijn deze financiële bijdragen voor 100% aftrekbaar voor de belastingdienst. Een jaarlijkse donatie over 5 jaar is zelfs voor 125% aftrekbaar. Lees er meer over via deze link: Informatie van de belastingdienst. Voor informatie via het Abel Tasman Museum: 06- 53 80 47 41.

Vrienden: u kunt voor een vast bedrag per jaar ook lid worden van de club 'Vrienden van het Abel Tasman Museum' voor 10,-- / 15,-- / 25,-- / 50-- / 100,-- / of naar keuze een hoger bedrag. Dit vriendenlidmaatschap levert behalve extra contacten over Abel Tasman, VOC, zeilen etc, ook nog extra leuke voordelen op. Ook met bedrijven komen wij graag in contact voor samenwerking en naamsbekendheid. Voor meer informatie: 06 - 53 80 47 41.

 

Adresgegevens ATM: Kompasstraat 1, 9866 AP Lutjegast

                                    Telefoon: 06 – 53 80 47 41

                                    Email: info@abeltasman.org                

                                    Websites: www.abeltasman.org

 

Missie en doelstellingen van de stichting Abel Tasman Museum
De stichting heeft ten doel het oprichten en in stand houden van een museum gericht op de historie van ontdekkingsreiziger Abel Tasman in relatie tot de hedendaagse tijd. Het museum wil door haar activiteiten tevens bijdragen aan de versterking van de leefbaarheid van Lutjegast en het Westerkwartier.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

 • - het inrichten en beheren van een museum;
 • - het organiseren van educatieve activiteiten, zoals vaste en wisselexposities, websites en ‘social media’, lesbrieven en andere publicaties gericht op Abel Tasman;
 • - het in beeld brengen van de geboorteplaats van Abel Tasman;
 • -het benadrukken van de internationale betekenis van Abel Tasman;
 • - internationale contacten op te bouwen en te onderhouden met organisaties in Azië en Australië;
 • - het in beeld brengen van en het kweken van begrip en respect voor de cultuur van de streken die Abel Tasman heeft ontdekt;
 • - al wat tot realisering van het doel van de stichting kan leiden.

De ontdekkingsreizen van Abel Tasman hebben een universeel historisch en maatschappelijk belang. Tot op de dag van vandaag vormen ze een verbinding tussen Nederland in het algemeen en Lutjegast in het bijzonder en het Aziatische en Australische en Aziatische continent. Hierin dient het Abel Tasman Museum een mondiaal belang. Tegelijkertijd is het museum ook belangrijk voor het dorp en de regio waar Abel Tasman geboren is. Naast het aantrekkelijk maken van het museum (en haar websites) voor internationale contacten en bezoekers wil het museum ook een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Lutjegast en het Westerkwartier door speciaal op het dorp en de regio gerichte activiteiten.

 

Het museum is gericht op de volgende doelgroepen:

- individuele museumbezoekers, regionaal, nationaal en internationaal (vooral Australië en Nieuw- Zeeland);

- groepen (schoolklassen, verenigingen, personeels- en ondernemersgroepen, familiebijeenkomsten);

- kwetsbare groepen in de samenleving; te betrekken zowel bij cultuur- en erfgoedbeleving als bij sociale dagactiviteiten en ontmoetingsmogelijkheden;

- ‘vrienden van het museum’ (individuele donateurs en bedrijven);

- pers en media, culturele en toeristische organisaties en overheidsinstanties

             

 

Actualisering beleidsplan 2015-2017 (stand van zaken 2016)

In 1991 werd de Stichting Abel Tasman Museum opgericht en in 1992 werd, als eerste aanzet voor een museum, het voormalige Abel Tasman Kabinet gehuisvest in een zaaltje bij de bibliotheek in Grootegast. In 1998 verhuisde het Abel Tasman Kabinet naar een zijvleugel van dorpshuis Kompas in Lutjegast. Tijdens de bouw van het nieuwe dorpshuis was het museum gesloten. De voor het museum bestemde ruimte in het nieuwe Kompas werd in casco opgeleverd en moest in 2014 afgebouwd worden. In het project 'Vernieuwd Abel Tasman Museum’, werd het museum vervolgens opnieuw ingericht en kreeg het een professionele uitstraling. Dit project werd met veel vrijwillige inzet van bewoners van Lutjegast en omgeving gerealiseerd. Op 29 augustus 2014 vond de heropening van het vernieuwde museum plaats.

 

Een organisatie die drijft op vrijwilligers

Het Abel Tasman museum wordt volledig gerund door vrijwilligers. Alle taken worden verricht door mensen die zich belangeloos inzetten: leden van het bestuur, van werkgroepen en commissies, vaste vrijwilligers en projectmedewerkers. Voor een specifieke activiteit wordt bij uitzondering een betaalde kracht ingezet mits hier externe middelen voor ter beschikking zijn gesteld.

Het bestuur van de stichting Abel Tasman Museum telt tenminste vijf leden.

Binnen het museum en onder verantwoordelijkheid van het bestuur zijn in 2016 werkgroepen belast met beleidsvoorbereidende en uitvoerende werkzaamheden.

Werkgroepen die binnen de stichting actief zijn:

 • Historisch Lutjegast annex Historische Kring Lutjegast - onderzoek naar en activiteiten over de geschiedenis van eigen dorp en streek;
 • Communicatie/PR/ICT - hoe presenteert het museum zich, intern, naar buiten toe, op internet en in de sociale media;
 • Publiek en Educatie - ontvangst van museumbezoekers, rondleidingen, educatie gericht op alle leeftijden met extra aandacht voor scholieren;
 • Collectie- en kennisbeheer - beheren en beschrijven van de collectie, participatie in Digitaal Museum Groningen, het meewerken aan en verzorgen van publicaties (in 2016 o.a. “Erfgoedschatten van Grootegast”);
 • Facilitaire voorzieningen en onderhoud - inrichten en beheer museumwinkel en facilitaire voorzieningen, reparaties;
 • HRM/mens en organisatie - ARBO, veiligheid, afspraken met medewerkers, deskundigheidsbevordering;
 • Onderzoek - nationaal en internationaal wordt met medewerking van het ATM onderzoek gedaan naar Abel Tasman en zijn ontdekkingen, de VOC, de 17e eeuw, etc. Regionaal is het ATM vooral gericht op de jonge jaren van Abel Tasman, de omstandigheden waaronder hij in Lutjegast opgroeide en de periode tot zijn VOC-dienstverband.

 De werkgroepen richten zich elk op hun eigen specifieke (kennis)gebied. Iedere werkgroep heeft een aanspreekpunt in het bestuur. Sommige werkgroepen hebben ter ondersteuning op afroep contact met externe (organisatie)deskundigen. Erfgoedpartners Groningen en verwante musea zijn vaste overlegpartners.

 

Verankering in de locale en regionale samenleving

Het bestuur streeft naar een wederzijdse betrokkenheid van museum en omgeving. Dit zorgt voor een stevige basis voor het museum en betekent tevens een bijdrage aan de leefbaarheid en economische vitaliteit van de locale en regionale gemeenschap.

In de visie van het bestuur kan dit worden bereikt door:

a) een (inhoudelijke) versterking en verdere uitbouw van de interne organisatie;

b) samenwerking met plaatselijke bewoners en organisaties (Dorpshuis Het Kompas, Vereniging Dorpsbelangen, Levensbeschouwelijke organisaties, de Stichting Promotie Lutjegast (organisator Abel Tasman Struuntocht en Abel Tasman fietstocht), Staatsbosbeheer, IVN en agrarische natuurverenigingen;

c) regionale samenwerking met andere musea en organisaties gericht op erfgoedbehoud en gebiedsontwikkeling, zoals de Toeristisch Recreatieve Ondernemersvereniging Toerisme Westerkwartier en Marketing Groningen.

Van speciaal belang is de samenwerking met de gemeente Grootegast. Het museum is in 1991 op initiatief van de gemeente Grootegast en Dorpsbelangen Lutjegast opgericht. Profilering en promotie van zowel het museum als de gemeente zijn gediend met de naamsbekendheid van Abel Tasman. Zowel gemeente als museum onderhouden contacten met Australië/Tasmanië en Nieuw Zeeland en met de ambassades van beide landen. Er was een intensieve samenwerking bij (inter-)nationale Tasman-herdenkingsevenementen in 2003, 2006, 2009 en bij de opening van het nieuwe Abel Tasman Museum in 2014. Er is een doorgaande samenwerking rond de Abel Tasman Art Prize voor jongeren en projecten op het gebied van cultuur, educatie, muziekonderwijs, recreatie en toerisme. Het bestuur streeft naar het voortzetten van deze intensieve samenwerking met de toekomstige gemeente Westerkwartier.

 

Daarnaast participeert het Abel Tasman Museum in het samenwerkingsverband GROMMO van Groningse scheepvaartmusea en zijn er contacten met Dokkum (voormalige admiraliteit van Friesland) en het Fries Museum in Leeuwarden. Het museum is in contact over de ontwikkelingen in Leeuwarden als Europese culturele hoofdstad in 2019 en met de noordelijke provincies in het kader van ‘We the North’. Op VOC-gebied zijn verder van belang de contacten met het West-Fries museum in Hoorn, het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, het Maritiem Museum op Texel, het Volkenkundig Museum in Leiden en het Aboriginal Art Museum in Utrecht.

 

Wat is er tot nu toe bereikt?

In 2015 lag de nadruk op het ontwikkelen van routines in de dagelijkse gang van zaken van het vernieuwde museum. Met behulp van vrijwillige medewerkers is een reguliere openstelling op de donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddagen gerealiseerd. Zij verzorgen ook rondleidingen. Buiten deze vaste openingstijden kunnen op afspraak rondleidingen worden geregeld. In plaats van vaste entreeprijzen wordt aan bezoekers een vrijwillige bijdrage gevraagd. Er is dus geen drempel voor bezoekers met een smalle beurs. Dit systeem werkt naar tevredenheid.

 

Daarnaast is veel aandacht besteed aan het verstevigen van de financiële positie van het nieuwe museum. De professionele afbouw van het casco en de nieuwe inrichting van het museum hadden geleid tot tekorten. De gemeente Grootegast heeft het door het bestuur van de stichting Abel Tasman geformuleerde Plan van Aanpak geaccordeerd. Gegeven het belang van het museum zijn de genoemde tekorten van de stichting gedekt door middel van verhoging van eerder toegekende subsidies door de gemeente Grootegast en, met extra eisen voor het thema leefbaarheid, van de provincie Groningen en met renteloze leningen. Deze regelingen zijn afgesproken in 2015 en geëffectueerd in 2016. Ze komen terug in het financiële jaarverslag over 2016.

 

Prioriteiten voor 2016 en het behaalde resultaat

- De formalisering en uitwerking van de interne organisatie (vernieuwing stichtingsbestuur, beschrijven en uitwerken van organisatie en beleid, voldoen aan jaarlijkse verslagverplichting).

Resultaat: het bestuur is vernieuwd, er is een DB van het stichtingsbestuur ingesteld, er zijn werkgroepen gevormd en een kleine uitvoerende staf voor de dagelijkse werkzaamheden, er is een beleidsplan vastgesteld en een financieel verslag over 2015 gemaakt.

- Versterking van de financiële positie door extra fondsenwerving, sponsor- en vriendenacties, crowdfunding en het aanvragen van de ANBI status.

Resultaat: Er zijn definitieve afspraken gemaakt met het dorpshuis Het Kompas over huur en energiekosten, er zijn sponsoren geworven, er is een ontwerp voor een vriendenstatuut en de ANBI status is aangevraagd.

- Afronding van de inrichting van het museum.

Resultaat: de inrichting van de museumexpositie is conform eerdere afspraken afgerond. De plannen voor een werk-/studieruimte, ICT-faciliteiten, het depot en de presentatie van het boekenbezit, de ‘Hazenbergbibliotheek’, worden in 2017 uitgewerkt en uitgevoerd.

 

Prioriteiten voor 2017

De prioriteiten die voor 2017 zijn vastgesteld zijn:

- uitbreiding en deskundigheidsbevordering van bestuur en medewerkers;

- het opnieuw instellen van een Raad van Advies;

- het maken van een communicatieplan en verbeteren van de externe zichtbaarheid en bekendheid van het museum (bewegwijzering, folders, perspublicaties, digitale presentatie middels interactieve website en het gebruik ‘Social Media’);

- deelname aan het project ‘Digitaal Museum Groningen’ (dit betreft het digitaal ontsluiten van de collecties van musea in de provincie Groningen);

- digitaal beschrijven en vastleggen van de collectie (met behulp van Musip en Adlib);

 - intensiveren van de samenwerking met andere musea, erfgoedinstellingen en organisaties;

-organiseren van speciale projecten in het kader van het Abel Tasman jubileumjaar. In 2017 is het 375 jaar geleden dat Tasman zijn ontdekkingen deed.

 

 

 

Bijlage 1:

Samenstelling van het bestuur en namen en functie van de bestuurders

Dhr. Harke Bosma, voorzitter

Mw. Nel Göbel, secretaris

Dhr. Dirk Notebomer, penningmeester

Dhr. Jan Enne Haack, algemeen bestuurslid

Mw. Tineke van der Es, algemeen bestuurslid

Dhr. Johannes Dijkman, algemeen bestuurslid

 

Het museum is kleinschalig en het bestuur werkt als team nauw samen met de vrijwillige medewerkers van de werkgroepen.

De bestuurders van de stichting Abel Tasman Museum krijgen, evenals de andere vrijwillige medewerkers, geen financiële vergoeding. De onkosten die ze voor de stichting maken kunnen zij declareren en deze worden vergoed.

 


 

Bijlage 2: Verslag van uitgeoefende activiteiten

De hoofdactiviteit van het museum betreft het openstellen en het tonen van de collectie van het Abel Tasman Museum. Het museum is regulier geopend op de donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag. (Groepen) bezoekers kunnen dan worden rondgeleid. Op verzoek kan dat ook op andere tijden. Voor schoolklassen worden meestal aparte afspraken gemaakt. In 2015 zijn er ruim duizend bezoekers geweest. Regelmatig betreft dit personen uit Nieuw Zeeland en Australië.

Speciale vermelding geldt de ontvangst van

- scholieren uit Tasmanië (maart 2016)

- de Open Coffee Club van ondernemers van Noordenveld en het Westerkwartier (april 2016)

- (samen met de gemeente Grootegast) de ambassadeur van Nieuw Zeeland (juni 2016)

- (samen met de gemeente Grootegast) de ambassadeur van Australië (september 2016)

- het overleg van de Groninger maritieme musea, GROMMO  (november 2016).

Het museum participeert ook in projecten, korter en langer durend, onder andere:

- educatief project Navigatie voor basisonderwijs gemeente Grootegast

- historisch onderzoek naar leven en werk van Abel Tasman met voor het ATM de nadruk op de jeugd van Abel Tasman en Lutjegast in het begin van de 17e eeuw, in samenwerking met onderzoekers in Nieuw Zeeland en van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Gezocht wordt naar samenwerking met de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool in Groningen in het organiseren van student-gebonden onderzoek.

- muzikaal project in samenwerking met de stichting Muziekonderwijs Grootegast

- vernieuwing van de succesvolle Lesbrief ‘Abel Janszoon Tasman, een Vaerentgeshel uit Lutkegast’

- ontwikkeling Themaroute ‘Scheepvaart’, in samenwerking met de maritieme musea in de provincie Groningen.

 

Als terugkerende activiteit worden Abel Tasman Lezingen georganiseerd:

Op 17 november 2016 was de vierde Abel Tasman Lezing met de bekende Friese schrijver Hylke Speerstra onder het motto ‘Voor de zwalker ligt er geen pad, zijn pad ontstaat al zwalkend’ een lezing over emigratie.

Emigratie is tevens een belangrijk thema voor de komende jaren.

Bijlage 3: Jaarverslag 2016

Bijlage 4: de financiële verantwoording over 2015

Bijlage 5: de financiële verantwoording over 2016

f-logo